Podmínky užití

Pravidla užívání služby.

Tyto podmínky upravují pravidla užívání služby umístěné na internetové doméně Svatba.cz dále jen "Služba" provozované společností Svatba.cz s.r.o., IČO: 039 55 842, DIČ: CZ 039 55 842, se sídlem Baštýřská 142, Hostavice, 198 00 Praha 9 (dále jen "Provozovatel") uživatelem.Společnost Svatba.cz s.r.o. je plátcem DPH.Uživatel ručí za správnost údajů vložených při registraci.Provozovatel neručí za pravdivost údajů prezentovaných v Komentářích uživatelů. "Uživatelem" se stává každý návštěvník Služby, který prostřednictvím svého prohlížeče zobrazuje stránky Služby, nebo jinak přistupuje k datům na Službě umístěným.Autoři Komentářů jsou zodpovědní za vlastní uvedené názory a jejich soulad se zákony ČR. Provozovatel nenese zodpovědnost za jejich obsahProvozovatel má právo vymazat jakýkoliv Komentář, o kterém se domnívá, že je v rozporu se zákonem, dobrými mravy, nesouvisí s tématem, nebo by mohl jinak narušit kvalitu Služby.Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem pro marketingové a obchodní účely, a to na dobu neurčitou bez omezení rozsahu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, přičemž Uživatel má právo písemně odvolat udělení souhlasu s tímto zpracováním.Uživatel souhlasí s použitím své uvedené e-mailové adresy a telefonního čísla pro zasílání zpráv provozovatele či jeho partnerů, které mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Shora uvedený souhlas uděluje uživatel na dobu neurčitou.Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zrušit jakýkoli účet uživatele při porušení podmínek využívání Služby. Dále si provozovatel vyhrazuje právo bez udání důvodu ukončit poskytování služby, pokud má Poskytovatel za to, že: vkládaný obsah uživatele porušuje zákony České republiky, je v rozporu s dobrými mravy nebo obsah stránek poškozuje dobré jméno Provozovatele.Pokud Uživatel zveřejní na svém profilu fotografie či dokumenty podobného charakteru, uděluje jejich zveřejněním Provozovateli oprávnění takto zveřejněné materiály použít pro marketingové účely.Ohodnotit dodavatele může registrovaný uživatel využívající službu portálu Svatba.cz na základě vlastní zkušenosti s dodavatelem. Za porušení podmínek užití se považuje účelová registrace pouze pro zadání hodnocení dodavatele. V případě zjištění porušení podmínek shora uvedených, si provozovatel vyhrazuje právo hodnocení neprodleně smazat. Provozovatel není v tomto případě povinen uživatele o smazaní hodnocení informovat. Dodavatel má možnost na hodnocení reagovat. V případě podezření na nekalé praktiky při hodnocení je dodavatel povinen na takové jednání upozornit provozovatele. Provozovatel je povinen jednání prověřit a v případě zjištění nekalých praktik sjednat nápravu.

Ochrana osobních údaju

Osobní údaje (e-mailové adresy, telefonní čísla a další) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a jsme řádně registrováni u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Za stanovených podmínek mohou být poskytnuty obchodním partnerům Provozovatele.Obchodní údaje jsou využívány pro účely správy webu, webové analytiky a pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že mu ze strany Provozovatele a jeho obchodních partnerů budou zasílány zprávy do jeho profilu na portálu svatba.cz.V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat. Ochranu osobních údajů bereme vážně a vždy budeme v případě nutnosti konat k vaší spokojenosti.V případě, kdy se Uživatel do svého profilu více než 1 rok nepřihlásí, je poskytovatel oprávněn deaktivovat profil objednatele.Uživatel souhlasí s případnou změnou osoby Provozovatele. V případech změny osoby Provozovatele bude Partner či Uživatel o této skutečnosti vždy vyrozuměn.

Cashback

Definice a interpretace

Kupní cena nebo cena služby nebo zboží znamená finanční částku v zákonných penězích České republiky, včetně příslušných daní a poplatků, za kterou Spotřebitel koupí zboží nebo získá službu od ProdávajícíhoProdávajícím služby nebo zboží se rozumí podnikatel se sídlem nebo místem podnikání v České republice, který danou službu prodává či poskytuje.Sleva představuje finanční částku v zákonných penězích České republiky vypočtenou z Kupní ceny nebo ceny služby bez DPH u plátců DPH a konečné ceny u neplátců DPH, která je v Katalogu vyjádřena procentem. Pro stanovení výše Slevy je rozhodující výše uvedená v Katalogu v den uskutečnění poptávky.Službou se rozumí služba cashback, která představuje činnost Provozovatele směřující k zajištění Slevy z Kupní ceny nebo ceny služby, kterou Spotřebitel zaplatil Prodávajícímu nebo Provozovateli služby, a to za podmínek specifikovaných v těchto Podmínkách užití. Služba je Spotřebiteli poskytována bezplatně a s ohledem na její bezúplatný charakter je Služba nabízena pouze fyzickým osobám splňujícím definici Spotřebitele.Smlouvou o poskytování Služby je smlouva uzavřená mezi Spotřebitelem na jedné straně a Provozovatelem na straně druhé ohledně služby cashback. Registrace Spotřebitele představuje návrh Smlouvy o poskytování Služby, kdy fyzická osoba splňující definici Spotřebitele projeví zájem o uzavření Smlouvy o poskytování Služby za podmínek uvedených v těchto Podmínkách užití. Aktivaci Registrace Spotřebitel provede prostřednictvím kliknutí na odkaz umístěný v e-mailové zprávě zaslané mu Provozovatelem, kterým je z jeho strany potvrzena Registrace Spotřebitele (a tím jeho souhlas s návrhem Smlouvy o poskytování Služby). Samotná Smlouva o poskytování Služby je uzavřena momentem aktivace Registrace Spotřebitelem. Smlouva o poskytování Služby je s ohledem na právní povahu Spotřebitele považována za spotřebitelskou smlouvu se všemi důsledky z toho plynoucími.Spotřebitelem je zletilá a k právním úkonům plně způsobilá fyzická osoba s bydlištěm na území České republiky, která na základě svého svobodného rozhodnutí provedla Registraci prostřednictvím portálu Svatba.cz, bez výhrad vyslovila souhlas s těmito Podmínkami užtí, se kterými se řádně seznámila, a se kterou Provozovatel uzavřel Smlouvu o poskytování Služby, a která při uzavírání a plnění Smlouvy o poskytování Služby (jakož i smluv s jednotlivým Prodávajícím nebo Provozovatelem služby) nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebitel tak má při využívání služby Provozovatele právní postavení spotřebitele.

Smlouva o poskytování Služby a Podmínky užiti

Odesláním vyplněného registračního formuláře Spotřebitel výslovně stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami užití a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Podmínky užití tvoří nedílnou součást smlouvy mezi Spotřebitelem a Provozovatelem. Poptávku zboží či služeb lze uskutečnit pouze prostřednictvím profilu Spotřebitele na Portálu Svatba.cz.Smlouva o poskytování Služby je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak.Tyto Podmínky užití jsou uveřejněny na Portálu Svatba.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky užití kdykoliv změnit bez předchozího upozornění. Pro Spotřebitele jsou závazné vždy platné a účinné Podmínky užití ve znění uveřejněném na portálu Svatba.cz v den odeslání poptávky zboží či služeb Spotřebitelem Prodávajícímu nebo Provozovateli služby. Svůj případný nesouhlas s provedenou změnouPodmínek užití musí Spotřebitel vyjádřit zasláním e-mailu Provozovateli na e-mailovou adresu zakaznickapodpora@svatba.cz, a to nejpozději do 14 dnů od zveřejnění změněnýchPodmínek užití. Vyslovení nesouhlasu se změnouPodmínek užití se současně považuje za odstoupení od Smlouvy.

Registrace Spotřebitele

Registrace předchází uzavření Smlouvy o poskytování Služby. Registrace je určena výlučně pro fyzické osoby splňující definici Spotřebitele. Pro úspěšnou registraci je Spotřebitel povinen do registračního formuláře pravdivě a úplně vyplnit všechny údaje označené Provozovatelem jako povinné. Tyto údaje slouží k identifikaci Spotřebitele jako smluvní strany a k řádnému plnění Smlouvy o poskytování Služby Provozovatelem. Jedna fyzická osoba je oprávněna se registrovat pouze jednou a její uživatelské jméno je jedinečné. Registrace je dokončena její aktivací. Aktivaci provede Spotřebitel kliknutím na odkaz (link) umístěný v e-mailové zprávě zaslané Provozovatelem Spotřebiteli, prostřednictvím níž je potvrzena registrace Spotřebitele.

Uzavření smlouvy a její obsah

Smlouva o poskytování Služby je uzavřena okamžikem aktivace Registrace Spotřebitelem. Potvrzení o uzavření Smlouvy o poskytování Služby je Spotřebiteli sděleno prostřednictvím internetové stránky, která se zobrazí po kliknutí na odkaz, kterým Spotřebitel provádí aktivaci Registrace. Spotřebitel souhlasí s tím, aby Provozovatel zahájil poskytování Služby ihned po uzavření Smlouvy o poskytování Služby.Jedna fyzická osoba může uzavřít pouze jednu Smlouvu o poskytování Služeb a využívat pouze jeden Profil Spotřebitele.Předmětem Služby je činnost Provozovatele směřující k získání Slevy, která je podmíněná řádným a úplným uhrazením Kupní ceny nebo ceny služby Spotřebitelem Prodávajícímu nebo Provozovateli služby a zaplacením provize Prodávajícím nebo Provozovatelem služby Provozovateli. Při splnění všech uvedených podmínek je Sleva za podmínek uvedených v těchto Podmínkách užití vyplacena Spotřebiteli. Provozovatel vyplatí Spotřebiteli Slevu z částky, kterou obdrží jako provizi za nákup nebo objednávku uskutečněné Spotřebitelem u Prodávajícího nebo Provozovatele služby.Provozovatel není ani prodejcem ani dodavatelem zboží a služeb nabízených kterýmkoliv Prodávajícím nebo Provozovatelem služby uvedeným v Katalogu. Obsahem Služby proto není mj. zajištění samotné transakce mezi Spotřebitelem a Prodávajícím nebo Provozovatelem služby. Provozovatel a Spotřebitel konstatují, že se jedná výhradně o vztah mezi Spotřebitelem a Prodávajícím nebo Provozovatelem služby a Provozovatel tudíž neodpovídá za jakost a množství/rozsah poskytnutého zboží či služeb, neručí za splnění závazků z transakce uskutečněné Spotřebitelem s Prodávajícím nebo Provozovatelem služby, ani nenese žádnou odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s touto transakcí ani není subjektem povinností, které z takovéto transakce pro její strany vyplývají.Provozovatel rovněž nenese žádnou odpovědnost za zboží nebo služby, které budou poskytnuty Spotřebiteli ze strany Prodávajícího nebo Provozovatele služby, zejména za jejich bezpečnost či užitečnost. Spotřebitel bere na vědomí, že některé zboží nebo služby mohou být případně nebezpečné. Spotřebitel je plně odpovědný za svá rozhodnutí a činy při používání zboží a využívání služeb. Provozovatel rovněž neposkytuje Spotřebitelům žádné poradenské služby týkající se zboží nebo služeb nabízených Prodejcem nebo Provozovatelem služby. Informace na Portálu Svatba.cz nepředstavují (ani nemohou být vykládána jako) prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro jakýkoliv konkrétní účel.Následující podmínky pro poskytování Služby musí být splněny současně:
 1. Spotřebitel musí být přihlášen ke svému profilu Spotřebitele a
 2. Spotřebitel využije k získání nabídek poptávkový systém na portálu Svatba.cz a
 3. Spotřebitel uskuteční nákup zboží či služeb svým jménem na základě obdržené nabídky od prodejce nebo Provozovatele služby do svého profilu Spotřebitele
 4. Prodávající nebo Provozovatel služby musí transakci zaznamenat, potvrdit a vyplatit provizi z tohoto nákupu nebo objednávky Provozovateli
Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby ve prospěch Spotřebitele dodatečně získal Slevu. Provozovatel však neodpovídá za to, zda bude Sleva skutečně poskytnuta. Výše možné Slevy je závislá na podmínkách konkrétního Prodávajícího nebo Provozovatele služby a je orientačně uvedena v Katalogu na Portálu Svatba.cz. Skutečná výše Slevy je vždy odvislá od konkrétní transakce, Spotřebiteli je Sleva nejprve připsána v rámci Profilu Spotřebitele.Podmínky pro výplatu Slev (finančních prostředků připsaných Spotřebiteli v rámci Služby) jsou následující:
 1. výplata bude provedena pouze formou bezhotovostního převodu ve prospěch tuzemského bankovního účtu Spotřebitele nebo převodem na účet Twisto
 2. výplata se provádí výhradně v zákonných penězích České republiky;
 3. výplata bude provedena pouze v případě, že celková částka v Profilu
 4. Spotřebitele v době výplaty bude větší nebo rovna částce minimální výplaty 100 Kč.
 5. náklady spojené s výplatou nese Spotřebitel;
 6. Spotřebitel je povinen udržovat své údaje v Profilu Spotřebitele, nutné pro výplatu, úplné a správné. Pokud vzniknou Provozovateli náklady s opětovnou výplatou z důvodu chybných či neúplných údajů pro výplatu, může být částka k výplatě snížena rovněž o náklady spojené s jejím opětovným zasláním na účet či adresu Spotřebitele. Provozovatel není odpovědný za zaslání výplaty Spotřebiteli, pokud údaje pro výplatu nebyly správné či úplné;
 7. pokud Spotřebitel provede změnu údajů nutných pro výplatu finančních prostředků, bude případná výplata z bezpečnostních důvodů (ochrana Spotřebitele) odložena o deset dnů oproti původně plánovanému termínu výplaty.
 8. Spotřebitel uvede jedinečné číslo bankovního účtu, které se nesmí shodovat s bankovním účtem žádného jiného Spotřebitele.
K výplatě Slev či jiných finančních prostředků Spotřebiteli nedojde zejména pokud:
 1. Prodávající nebo Provozovatel služby neuhradil Provozovateli provizi související s předmětnou transakcí Spotřebitele;
 2. provizi vyplacenou Provozovateli Prodávajícím nebo Provozovatelem služby nelze propojit s žádným Profilem Spotřebitele (zejm. pokud Spotřebitel neprovedl poptávku po zboží či službě v rámci svého Profilu Spotřebitele);
 3. provize vyplacená Prodávajícím nebo Provozovatelem služby Provozovateli je spojená s Profilem Spotřebitele, který byl zrušen/odstraněn;
 4. provize vyplacená Prodávajícím nebo Provozovatelem služby Provozovateli je spojená s transakcí označenou jako podvodná nebo pokud Spotřebitel porušil tyto Podmínky užití nebo obchodní podmínky Prodávajícího nebo Provozovatele služby;
 5. provize vyplacená Prodávajícím nebo Provozovatelem služby Provozovateli je spojená s transakcí provedenou Spotřebitelem jménem nebo ve prospěch jiných osob;
 6. dojde k odstoupení od smlouvy, na jejímž základě byla Sleva připsána;
 7. Spotřebitel neposkytnul součinnost nezbytnou pro realizaci výplaty finančních prostředků; nebo
 8. Spotřebitel používá vícero registrovaných účtů. Pro každý účet na Svatba.cz lze použít pouze jeden bankovní účet.
 9. Finanční prostředky nevyplacené Spotřebiteli z výše uvedených důvodů se stávají majetkem Provozovatele.
V režimu Služby smějí Spotřebitelé provádět veškeré nákupy zboží a služeb jen svým jménem na základě obdržených poptávek od Prodávajícího nebo Provozovatele služby. Je věcí Spotřebitele sledovat své příjmy ze získaných vyplacených Slev pro účely daně z příjmů.Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy uzavřené mezi Spotřebitelem na straně jedné a Prodávajícím nebo Provozovatelem služby na straně druhé a Spotřebiteli již byla v souvislosti s touto transakcí poskytnuta Sleva a provedena jejich výplata, takto vyplacené prostředky je Spotřebitel povinen bezodkladně vrátit Provozovateli (a to nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy Provozovatele).Spotřebitelé nesmí:
 1. zneužívat nabídek Prodávajícího nebo Provozovatele služby (například objednáním zboží či služeb pouze za účelem následného získání slevy a poté zrušení objednávky);
 2. porušovat obchodní podmínky Prodávajícího nebo Provozovatele služby.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo zrušit nabídky v Katalogu.

Trvání Smlouvy o poskytování Služby a její ukončeni

Smlouva o poskytování Služby se uzavírá na dobu neurčitou.Smlouvu o poskytování Služby lze ukončit dohodou uzavřenou mezi Provozovatelem a Spotřebitelem, odstoupením od Smlouvy o poskytování Služby nebo výpovědí kteroukoliv ze smluvních stran. Vzájemné vypořádání bude provedeno do 60 dnů od ukončení Smlouvy o poskytování Služby, a to za podmínek specifikovaných v těchto Podmínkách užití. Pokud Spotřebitel v průběhu 12 měsíců od Registrace nebo od posledního nákupu zboží nebo služeb přes Portál Svatba.cz neuskuteční prostřednictvím Portálu Svatba.cz žádnou poptávku, budou nevyplacené slevy expirovány.V případě výpovědi bude Smlouva o poskytování Služby ukončena k poslednímu dni kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.Provozovatel je oprávněn od Smlouvy o poskytování Služby odstoupit v případě, že uživatel poruší ustanovení Smlouvy o poskytování Služby, resp. těchtoPodmínek užití, či jinak svým jednáním poškodí dobré jméno nebo oprávněné zájmy Provozovatele nebo pověst Portálu Svatba.cz. V takovém případě má Provozovatel nárok na náhradu škody a je oprávněn pohledávku z titulu náhrady škody započíst oproti případné pohledávce Spotřebitele na výplatu Slevy (Slev).Provozovatel má dále právo odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby s účinky ke dni doručení odstoupení uživateli (ex nunc) jestliže se Portál Svatba.cz stane nezpůsobilým (právně či technicky) k poskytování Služby Provozovatelem, Provozovatel pozbude podnikatelské oprávnění k poskytování Služby, Spotřebitel požádá o odstranění svých osobních údajů z evidence Provozovatele, nebo Spotřebitel v průběhu uplynulých 12 měsíců neuhradil řádně Kupní cenu nebo cenu služby. V případě odstoupení Smlouva o poskytování Služby zaniká dnem doručení odstoupení Spotřebiteli, resp. desátý den po odeslání odstoupení (prostřednictvím e-mailové zprávy na adresu uvedenou Spotřebitelem v jeho Profilu Spotřebitele).Spotřebitel je podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy o poskytování Služby (uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku) bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy o poskytování Služby nebo v případě, že Provozovatel provede změnuPodmínek užití a Spotřebitel s takovou změnou vysloví nesouhlas.Současně s ukončením Smlouvy o poskytování Služby bude znepřístupněn a následně odstraněn příslušný Profil Spotřebitele.Výpověď či odstoupení od Smlouvy o poskytování Služby kteroukoli ze smluvních stran musí být učiněno písemnou formou, přičemž pro účely těchtoPodmínek užití se za dodržení písemné formy považuje též komunikace prostřednictvím elektronické pošty – e-mailu.V Praze dne 6.1. 2017
facebookPixel
Sledujte nás@svatba.cz
Máte zájem se prezentovat na Svatba.cz?©2024 Svatba.cz s.r.o. Všechna práva vyhrazena